Privacy beleid

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.bataviagroep.nl van Batavia Groep BV. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Batavia Groep behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Gebruik van de Batavia Groep website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Batavia Groep wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Links naar andere websites
Batavia Groep is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarvan verwijzingen op haar site vermeld staan. Evenals de wijze waarop die sites omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor de disclaimer van de site waarnaar u doorgelinkt wordt.

Informatie gebruiken
Batavia Groep behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is - met bronvermelding - toegestaan om informatie van de site over te nemen en in te zetten voor eigen gebruik. In geval van gebruik op internet, betekent bronvermelding het plaatsen van een link naar: www.bataviagroep.nl

Privacybeleid
Batavia Groep BV, gevestigd aan Suikersilo Oost 9, 1165 MS Halfweg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.bataviagroep.nl, adres: Suikersilo Oost 9, 1165 MS Halfweg, tel: 020-514 10 40

Onze website www.bataviagroep.nl  en onze supportomgeving mijn.bataviagroep.nl maakt gebruik van beveiligde (SSL) verbindingen. Wij verzamelen van onze websitebezoekers geen tot personen herleidbare informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Batavia Groep BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Functie (zakelijk)
  • Telefoonnummer (zakelijk)
  • E-mailadres (zakelijk)
  • Inloggegevens (mijn gedeelte)

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over relaties die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@bataviagroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Batavia Groep BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Batavia Groep BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Batavia Groep BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Batavia Groep BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: gedurende je dienstverband bij een woningcorporatie tot het moment dat het bericht van uitdiensttreding ons heeft bereikt, zolang je tot onze doelgroep behoort of tot het moment waarop je ons verzoekt jouw gegevens (deels of geheel) aan te passen of te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Batavia Groep BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Batavia Groep BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze websites maken gebruik van Google Analytics-cookies. Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google in lijn met de AVG. Zo hebben wij ervoor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren. Verder is het delen van gegevens met derden uitgeschakeld. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Batavia Groep BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bataviagroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Batavia Groep BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Batavia Groep BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bataviagroep.nl