Portefeuille simulatie Onderdeel van PAM

Jolanda Header

Bij uitstek geschikt voor het ondersteunen van beleidsdiscussies binnen de corporatie en ook met stakeholders.

Jolanda van Leeuwen Adviseur

Portefeuille simulatie

In het Portefeuille gedeelte van PAM, staat de hele portefeuille of een deel hiervan centraal. Uitgangspunten bij het opstellen van alternatieve portefeuillestrategieën zijn de stand van de portefeuille op 31-12 en het huidige beleid van de corporatie. Bij het opstellen van een portefeuillestrategie is het bepalen en inrichten van de Wensportefeuille een belangrijk uitgangspunt.

De Wensportefeuille is de gewenste toekomstige samenstelling van de portefeuille. Het is de kwantificering van de Maatschappelijke kamer in PAM. De gewenste toekomstige samenstelling zal over het algemeen gebaseerd zijn op de doelstellingen en maatschappelijke toekomstige prestaties van de corporatie, gecombineerd met prestatieafspraken die per gemeente zijn vastgelegd. De Wensportefeuille heeft bij de meeste corporaties betrekking op de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. De horizon van de Wensportefeuille kan variëren van een aantal jaar (prestatieafspraken) tot aan 2050 (CO2  neutraal).

 

Wat zegt TBV Wonen?

Het grote voordeel is dat we met PAM op portefeuilleniveau simulaties kunnen uitvoeren en uitwerken op complexniveau. Met De VastgoedCloud heb je vervolgens de mogelijkheid de plannen beschikbaar te stellen en te ontsluiten aan de organisatie. Zo realiseer je een combinatie van de strategische, tactische en operationele laag en zorg je ervoor dat qua vastgoedsturing de neuzen dezelfde kant op worden gericht.

Nigel Janssen Adviseur
TBV Wonen Vierkant

DE VERMOGENSKAMER
Een portefeuillestrategie wordt vertaald in effecten op de Vermogenskamer. In dit deel van PAM, de financiële meerjarenraming, wordt de simulatie van de portefeuillestrategie vertaald in kasstromen en waarde-effecten, waarmee een prognose van de Winst- en Verliesrekening en de Balans wordt gemaakt. Om dit te kunnen doen worden ook niet-vastgoed gerelateerde kasstromen en balansposten aan de prognose toegevoegd. Hiermee worden vervolgens de ratio’s, zoals gedefinieerd door het WSW, inzichtelijk gemaakt en daarmee het effect van de Portefeuillestrategie op de Vermogenskamer.

HOE WERKT HET?
Bij het opzetten van Portefeuille simulaties is het mogelijk om in PAM met verschillende vormen van nauwkeurigheid te werken. De basis is het huidige beleid, dat aanwezig is in de vorm van concrete uitgangspunten per woning (huurbeleid, verkoopbeleid), complex (onderhoud, sloop) en project (renovatie, nieuwbouw). In de afbeelding hieronder is dit het tactische niveau. Dit kan in PAM worden opgebouwd als portefeuillevariant. Het huidige beleid is een specifiek voorbeeld hiervan. De termijn waarop concrete projecten in de tijd worden opgevoerd is in PAM vrij te kiezen. Het is aan de corporatie om te bepalen wanneer er gewerkt wordt met gedetailleerde uitgangspunten.

Afbeelding Portefeuille Simulaties Kleiner

VERKENNINGEN
PAM biedt voor het maken van simulaties die verder weg in de tijd liggen en vaak globaler zijn qua uitgangspunten, de mogelijkheid om te werken met zogenaamde Verkenningen. Verkenningen biedt de mogelijkheid om, als aanvulling op een gedetailleerd opgebouwde portefeuillestrategie, extra (des)investeringen in te richten. Hierbij wordt gewerkt met referentiewoningen. Een referentiewoning wordt in PAM gebaseerd op kenmerken van de eigen portefeuille. Zo kunnen verduurzamingsinvesteringen worden ingericht op basis van woningtypen met bepaalde energie kenmerken en kan bijvoorbeeld verkoop worden ingericht voor woningen in een bepaald gebied met specifieke kenmerken wat betreft leegwaarde.

Omdat de Verkenningen in PAM rekenen op basis van een 'verschillen analyse' ten opzichte van de gedetailleerd berekende portefeuillevariant, is de uitkomst van Verkenningen in tijd van minuten doorgerekend en is het effect op zowel de Maatschappelijke kamer, als op de Vermogenskamer direct zichtbaar. Hiermee is Verkenningen bij uitstek geschikt voor het ondersteunen van beleidsdiscussies binnen de corporatie en ook met stakeholders.