Standaardisatie in De VastgoedCloud

JW Headers

Standaardisatie van data wordt steeds meer gangbaar bij woningcorporaties. Juist bij het delen van data met derden is het gewenst dat zo veel mogelijk wordt aangesloten op voor de sector gangbare definities.

Jan Willem Fransen Product Owner

Standaardisatie van data

Standaardisatie van data wordt steeds meer gangbaar bij woningcorporaties. Juist bij het delen van data met derden is het gewenst dat zo veel mogelijk wordt aangesloten op voor de sector gangbare definities. Voor woningcorporaties gaan we in De VastgoedCloud uit van:

  • BAG (definitie adressen en gebouwen van de overheid)
  • Definitie gemeenten, buurten, wijken, regio’s en dergelijke (conform CBS indelingen)
  • VERA (definities referentie architectuur corporatiesector)
  • Percelen (conform definitie van het Kadaster)
  • Data-taxonomie toezichthouder (dVi en dPi)

Naast deze gestandaardiseerde waarden, biedt De VastgoedCloud ook de mogelijkheid om eigen definities te gebruiken. De mate waarin een corporatie gebruik wil maken van de gestandaardiseerde definities of eigen definities is een keuze van de corporatie. Voor bepaalde toepassingen is echter een gestandaardiseerde definitie vereist.

JW Vierkant

Het voordeel bij het toepassen van open standaarden is dat er vanuit bijvoorbeeld VERA al goed is nagedacht over bepaalde samenhang in data. Door gebruik te maken van deze standaarden hoef je als corporatie niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden.

Jan Willem Fransen Product Owner
BG Vierkant

VASTGOEDCLOUD OPGENOMEN IN COMPLIANCY REGISTER VERA 3.2
De VastgoedCloud is opgenomen in het compliancy register van VERA. Dit betekent dat klanten van Batavia Groep serieus werk kunnen gaan maken van het verbeteren van datakwaliteit en het verbinden van bronnen, systemen en partijen rondom vastgoeddata.

Het VERA gegevensmodel beschrijft de definities van en de afbakening tussen onder meer geografische indelingen, cluster-indelingen, BAG-objecten en eenheden. Maar ook definities van concrete kenmerken als eenheidtyperingen, doelgroepen en clustersoorten worden door VERA beheerd als referentiedata. Het doel is het makkelijker maken van de uitwisseling van (vastgoed-)data tussen afdelingen binnen de corporatie, tussen corporaties onderling, tussen corporaties en comakers en tussen corporaties en toezichthouders.