Energiearmoede: zo krijgen corporaties meer inzicht

31-08-2022

Hoe krijgen corporaties beter zicht op energiearmoede onder hun huurders? En wat kun je vervolgens met die inzichten? “Zo kunnen corporaties hun complex-, verduurzamings-, en investeringsstrategie koppelen met goed onderbouwde besluitvorming.” Een gesprek met Hank Groenhof, Chief Operating Officer bij Springco.

Hank Groenhof 2

Over Springco
Springco is een bedrijf dat zich continu bezighoudt met het individu. Hoe wil hij wonen, hoe wil hij reizen, wat voor voorzieningen wil hij in de buurt hebben, wat maakt hem eigenlijk het meest gelukkig? Maar ook: waardoor kan hij zich het best ontplooien? Springco stelt de mens altijd centraal in zijn vraagstukken, omdat dit team gelooft dat een stad, dorp of plek op die manier een veel fijnere plek kan worden.

Wat is energiearmoede?
Op de vraag hoe Springco antwoord vindt op deze vragen, zegt planoloog Hank: “Dat doen we door datascience toe te passen. Daarvoor heb je ten eerste heel veel data nodig. We verzamelen data over mensen en over de stad en die koppelen we aan elkaar. Maar we creëren ook nieuwe data door bijvoorbeeld te voorspellen wat de energiearmoede is.”

Hij vervolgt: “We hebben van elk adres in Nederland voorspeld wat het verwachte inkomen en de energetische kwaliteit van de woning is. Door verschillende databronnen te koppelen kunnen we het verbruik zeer nauwkeurig voorspellen. Door die drie elementen aan elkaar te koppelen kun je in beeld brengen waar mensen heel veel betalen voor hun energierekening, en in hoeverre hun inkomen dit permitteert. Daarmee kun je dus achterhalen, tot op het laagste schaalniveau, wat het verwachte energiearmoede-niveau is.”

“Batavia Groep is ontzettend goed in het verrijken van vastgoedinformatie van corporaties met behulp van de VastgoedCloud. Wij zijn daar een aanvulling op, zowel door de bestaande data te analyseren als wel door deze aan te vullen met meer van onze eigen data. Onze samenwerking voegt heel veel waarde toe aan corporaties die goede afwegingen willen maken, en hechten aan het bredere maatschappelijke belang.

Hank Groenhof Chief Operating Officer

Het voordeel voor corporaties
Wat de samenwerking tussen Springco en Batavia Groep zo waardevol maakt, benoemt Hank als volgt: “Batavia Groep is ontzettend goed in het verrijken van vastgoedinformatie van corporaties met behulp van de VastgoedCloud. Wij zijn daar een aanvulling op, zowel door de bestaande data te analyseren als wel door deze aan te vullen met meer van onze eigen data. Onze samenwerking voegt heel veel waarde toe aan corporaties die goede afwegingen willen maken, en hechten aan het bredere maatschappelijke belang.

Als een corporatie een groot bezit heeft - 10.000, 20.000, 40.0000 of zelfs 60.000 woningen – kun je de beslissingen nu eenmaal niet maken op basis van lokale kennis op complex- of gebiedsniveau. Het overstijgt het menselijk brein om dat goed te kunnen organiseren en daarin goede afwegingen te maken. Daar helpen data en analytics bij. Toch blijven ook de interpretatie, de eigen beoordeling, het gesprek met de huurder en collega’s belangrijk in het besluitvormingsproces. Je kunt er een ontzettend belangrijk element aan toevoegen, namelijk het inzicht over je huurder.

Je kunt je complex-, verduurzamings-, of investeringsstrategie daaraan koppelen. Je maakt zo een goed onderbouwde besluitvorming die gekoppeld is aan een thema dat belangrijk is voor een corporatie. Of het nu betaalbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid of doorstroming is. Op elk van die thema’s kunnen wij inzicht geven in het bieden van handelingsperspectief vanuit data-analyse.”

Over onze samenwerking

Naast de eigen data van uw corporatie en publieke data (die al beschikbaar zijn in De VastgoedCloud), kunt u door de samenwerking met Springco ook tot op blokniveau in beeld brengen wat de kenmerken zijn van de huishoudens, bewoners en de woonmilieus in uw bezit en de omgeving. Bijvoorbeeld de huishoudensamenstelling en leeftijd- en inkomensverdeling van huishoudens. Maar ook sociale kenmerken op bouwblokniveau en vastgoedkenmerken.

Energiearmoede bij corporatie Domesta
Als voorbeeld vertelt Hank het verhaal van corporatie Domesta. “We hebben nu net energiearmoede en betaalbaarheidsrisico voor elk complex van Domesta in beeld gebracht. Dat hebben we twee jaar geleden ook gedaan. Daarmee kunnen zij zien of dat wat zij een paar jaar geleden hebben gedaan ook enige invloed heeft.

Ten tweede kunnen ze dan ook weer beter sturen op bijvoorbeeld een verduurzamingsopgave. Dat alle complexen verduurzaamd moeten worden staat buiten kijf, maar waar ligt een grotere urgentie? Het heeft niet alleen te maken met de kwaliteit van de woning, want er zijn waarschijnlijk ook heel veel woningen die om kwaliteitsredenen gerenoveerd of verduurzaamd moeten worden. Het heeft vooral ook te maken met de huurder die daar woont en of er in meerdere of mindere mate sprake is van urgentie om zo’n huishouden te helpen bij bijvoorbeeld energiearmoede.”

Dat het uitgangspunt van De VastgoedCloud is dat alle data op elk moment inzichtelijk is, ziet Hank als een groot voordeel. “Als je een jaar later weer wil weten wat de stand van zaken op dat moment is, omdat inkomens of verbruik kunnen veranderen, of het pand verduurzaamd kan worden, dan zie je in De VastgoedCloud het verschil tussen dit jaar en vorig jaar.”

Energiearmoede ook inzichtelijk maken
Wilt u ook meer inzicht krijgen in de energiearmoede? Vraag vrijblijvend een presentatie aan van De VastgoedCloud en zie hoe de koppeling met Springco de energiearmoede inzichtelijk maakt.