5 vragen aan Lydia de Puy van Rijswijk Wonen

15-11-2018

Integrale vastgoedsturing is hot. Veel corporaties zijn druk bezig inzicht te krijgen in hun portefeuille. Zo ook Rijswijk Wonen. Begin februari 2017 implementeerde Rijswijk Wonen het Vastgoed Informatie Model (VIM) en Portfolio- en Assetmanagement Model (PAM) van Batavia Groep. We vroegen Lydia de Puy, Assetmanager bij Rijswijk Wonen, naar de uitdagingen op het gebied van vastgoedsturing en hoe de producten van Batavia Groep helpen deze uitdagingen aan te gaan.

1. Je werkt als Assetmanager bij Rijswijk Wonen. Vertel daar eens iets over.
Ik werk sinds 2012 bij Rijswijk Wonen. Ik ben begonnen als projectontwikkelaar en werk sinds 2015 als Assetmanager. Met onze 6.200 woningen huisvesten wij circa 14.000 personen in Rijswijk en binnenkort ook in Den Haag. Rijswijk Wonen heeft als belangrijkste taak om mensen te huisvesten die niet zelf kunnen voorzien in woonruimte. In deze taak ligt de kern van ons werk. Achter deze kern ligt een veelvoud van uitdagingen om onze gestelde ambities en doelstellingen te realiseren. Het vastgoed is ons maatschappelijk kapitaal waarmee wij onze belangrijkste taak kunnen uitvoeren.

2. Eind 2016 kozen jullie ervoor om met VIM en PAM aan de slag te gaan. Kun je uitleggen waarom jullie deze keuze hebben gemaakt?
Voor de implementatie van VIM en PAM gebruikten we losse systemen, lijstjes en Excel-modellen om inzicht te krijgen in de portefeuille. Ook waren we afhankelijk van een externe partij voor het maken van de modellen voor vastgoedsturing. Eind 2015 hebben wij een nieuw primair systeem in gebruik genomen, Tobias AX. De hoofdreden voor de implementatie van het nieuwe primaire systeem was de behoefte aan betere en actuelere sturingsinformatie en de wens om de informatie te bundelen binnen een administratie. Aansluitend was er de behoefte om de informatie van onze woningvoorraad op een eenvoudige manier te kunnen bekijken, om overzichten en analyses te kunnen maken en om de informatie en kennis die door de hele organisatie verspreid was op een plek vast te leggen. Om ons vastgoedproces verder te professionaliseren zochten we daarnaast naar een systeem om inzicht te krijgen in de prestaties van onze complexen en portefeuille en om verschillende scenario’s door te rekenen. Na een uitgebreid selectietraject bleek dat VIM en PAM het beste aansloten bij onze vraag. Door de combinatie van VIM en PAM zijn we in staat om het strategische, tactische en operationele niveau met elkaar te verbinden.

Door de combinatie van VIM en PAM zijn we in staat om het strategische, tactische en operationele niveau met elkaar te verbinden.

3. VIM wordt door corporaties op veel verschillende manieren gebruikt. Wat is het belangrijkste doel van VIM bij Rijswijk Wonen?
Voor Rijswijk Wonen is het VIM Vastgoedportaal vooral een middel om alle informatie die binnen de organisatie voorhanden is over onze woningen en complexen via één systeem te ontsluiten. Doordat VIM gekoppeld is met ons primaire systeem hebben we steeds de juiste informatie beschikbaar en zijn de gegevens betrouwbaar. Op een eenvoudige manier is het daarnaast mogelijk om gegevens over bijvoorbeeld leefbaarheid, onderhoud en partners in de wijk te laten zien.

4. Rijswijk Wonen heeft een duidelijke visie op het gebied van vastgoedsturing. Kun je daar meer over vertellen?
De behoefte naar onze woningen is constant. Ons aanbod aan woningen is op korte termijn vrij statisch. Een lange termijn strategie die inspeelt op de behoefte naar wonen in de toekomst met een bijpassende woningportefeuille is dan ook gewenst. Integrale vastgoedsturing is een belangrijk middel om de juiste keuzes te maken voor de invulling van onze maatschappelijke opgave en deze te vertalen naar een bijpassende woningportefeuille. Op basis van vastgoedsturing kunnen maatschappelijke prestaties worden gerealiseerd die binnen de financiële randvoorwaarden passen. Met PAM hebben we inzicht in de prestaties van onze portefeuille en is het nu mogelijk om op een relatief eenvoudige manier verschillende toekomstscenario’s door te rekenen en onderbouwde keuzes te maken.

Met PAM hebben we inzicht in de prestaties van onze portefeuille en is het mogelijk om op een relatief eenvoudige manier verschillende toekomstscenario's door te rekenen en onderbouwde keuzes te maken.

5. Waar liggen de uitdagingen op het gebied van vastgoedsturing bij Rijswijk Wonen?
In onze portefeuillestrategie 2018-2027 beschrijven we de vastgoedstrategie van Rijswijk Wonen. De portefeuillestrategie gaat in op de transformatie en optimalisatie van de portefeuille zoals wij deze de komende tien jaar willen realiseren. Het gaat hierbij om verduurzaming van onze woningen en vervanging of toevoeging aan de voorraad door nieuwbouw. Uiteindelijk werken we toe naar een energieneutrale voorraad in 2050. Om deze opgave uit te kunnen voeren, is het van belang dat wij steeds monitoren of we aan onze financiële en maatschappelijke doelstellingen voldoen zodat we op tijd kunnen bijsturen.

VIM en PAM helpen bij deze uitdagingen. In PAM wordt de koppeling gemaakt tussen het strategische en tactische niveau. De portefeuillestrategie werken we uit in complex strategieën. Binnen VIM worden deze complex strategieën vastgelegd in complex beheerplannen welke geraadpleegd worden door consulenten en opzichters bij het plegen van onderhoud en het verhuren van woningen. De beheerplannen zorgen ervoor dat ook de keuzes die op operationeel niveau gemaakt worden bijdragen aan het realiseren van onze wensportefeuille.

Tot slot vloegt Lydia toe: “Met name voor VIM geldt dat het een systeem is dat goed bijgehouden moet worden. Binnen Rijswijk Wonen is een medewerker verantwoordelijk voor het beheer van het systeem. In een uitgebreid beheerplan hebben we vastgelegd wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is en op welk moment de gegevens bijgewerkt moeten worden. Hier moet binnen de organisatie wel tijd voor gemaakt worden.”

Bron: BG Magazine 2018 
Niet ontvangen? Neem contact met ons op.
Bron foto: Rijswijk Wonen